تلوزیون پرشین آیتک

تلوزیون پرشین آی تک منبعی برای آموزش مبنایی در حوزه وب و تکنولوژی

تلوزیونی برای نمایش وجود دارد.